Офіційний сайт ХОДТРК

Публічна інформація

             “Затверджено”                                                              «Затверджено»

Трудовим колективом працівників                               Генеральний директор ХОДТРК

Протокол загальних зборів № 1                                               «Поділля-центр»

від «14» березня 205 року                                               Наказ № 21 від 14.03.2005 року

                                                                                

 “Погоджено”

з профспілковим комітетом

протокол № 18 від 17.05.2004

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

ХОДТРК “Поділля-центр”

                         

1.Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку, надалі за текстом «Правила»,  визначають трудовий розпорядок  в організації і є обов'язковими до виконання  для   всіх працівників, незалежно від часу їх перебування у трудових відносинах із ХОДТРК.

 

1.2. Трудовий розпорядок за цими правилами встановлює:

-порядок прийняття і звільнення з роботи;

-порядок укладання і розірвання ( припинення) трудового договору;

-обов”язки працівників і обов”язки адміністрації;

-робочий час і його використання;

-заохочення за успіхи в роботі та дисциплінарні стягнення за порушення трудової   дисципліни, в тому числі за невиконання працівником, без поважних причин, обов”язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами.

 

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку складені відповідно  до колективного договору та Кодексу законів про працю України.

 

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників.

 

2.1. Прийняття на роботу здійснює генеральний директор ( надалі “Керівник”) або інша посадова особа за його дорученням (наказом).

 

2.2.Укладення трудового договору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу,  у передбачених законодавством випадках  додержання письмової форми є обов’язковим.

 

2.3.Наказ про прийняття на роботу працівник зобов”язаний засвідчити своїм підписом та підтвердити факт ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.4. При укладанні трудового договору працівник подає паспорт, довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, трудову книжку( за її наявності),  військовозобов”язані – військовий квиток,  документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, автобіографію.

 

2.5. У разі прийняття на роботу працівника з умовою про випробування, така умова повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

 

2.6. При встановлення невідповідності працівника роботі, на яку його було прийнято з випробувальним строком, Керівник вправі протягом цього строку розірвати трудовий договір.

 

2.7.До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація зобов’язана:

ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов”язки;

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його для роботи основними засобами;

проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 

2.8. Переведення працівника на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника (за винятком випадків, передбачених законодавством). Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ ТРК у межах його спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Керівник не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров”я.

 

2.9. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це Керівника письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи  за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом ; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), Керівник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 

2.10. Припинення трудового договору може здійснюватися лише на підставах та у випадках, передбачених Кодексом Законів про працю. Припинення дії трудового договору оформляється наказом Генерального директора.

 

 

2.11. В день звільнення адміністрація зобов”язана видати працівникові належно

оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок.

 

3.Обов’язки працівників.

 

             3.1. Працівники зобов”язані:

 

            а) працювати чесно і добросовісно;

 

            б) дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці (вчасно приходити на роботу, дотримуватися встановленої тривалості робочого часу, точно і своєчасно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці. При відсутності на робочому місці (хвороба та інші непередбачені випадки) – терміново повідомити керівника підрозділу про причину відсутності;

 

            в) додержуватись правил збереження і нерозповсюдження комерційної та технологічної таємниці щодо конфіденційної інформації, належної ТРК за місцем роботи працівника;

 

            в) ефективно використовувати робочий час, технологічне обладнання, під-

вищувати кваліфікацію та фахові показники шляхом самоосвіти та перепідготовки;

 

            г) раціонально використовувати технічні засоби при підготовці теле- та радіопередач, не допускати брак в роботі;

 

            д) приймати відповідні заходи щодо усунення причин і умов, які можуть спричинити порушення технологічного процесу створення  і видачі в ефір теле- і радіопередач;   

                                                                                                         

            ж)  вести себе гідно, дорожити честю працівника телерадіокомпанії. Керівні працівники  та їх заступники, крім того, повинні виконувати виховні функції ;

 

            з) брати участь у проведенні зборів трудового колективу.

           

            Коло обов”язків, які виконує кожний працівник за своїм фахом, кваліфікацією, посадою, визначається  також технічними правилами, службовими інструкціями, що діють в системі телерадіо.

 

4.Основні обов’язки адміністрації.

 

             4.1. Адміністрація ХОДТРК зобов'язана:

 

            а) організувати роботу працівників так, щоб кожен працював за своїм фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, необхідні матеріали, апаратуру,  інструменти тощо;

 

            б) всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну;

 

            в) поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватися законодавства про працю, забезпечувати необхідне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії;

 

            г) забезпечувати контроль за виконанням працівниками умов праці, колективного договору, трудової та технологічної дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 

            д) організувати вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці, вести роботу по узагальненню і поширенню досвіду та вдосконаленню видів і форм мовлення, впроваджувати технічно обгрунтовані і переглядати застарілі норми виробітку;

 

            е) впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, запобігати виробничому травматизму, забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці;

 

            є) забезпечувати виконання планових завдань з найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; правильно і економно витрачати гонорарний фонд, інші кошти та матеріальні ресурси, максимально використовувати виробничі потужності і внутрігосподарські резерви;

 

            ж) з метою підвищнення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечувати економне і раціональне витрачання фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення та інших заохочувальних фондів;

 

            з) постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

 

            і) виплачувати заробітну плату в установлені строки;

 

            к) створювати умови для підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва, поліпшення якості робіт;

 

            л) забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників та рівня їх економічних знань; створювати умови для суміщення роботи  з навчанням на виробництві та в навчальних закладах;

 

м) сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки, всіляко підвищувати та розвивати ділову ініціативу та активність працівників ТРК, своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти про вжиті заходи ;

 

            н) уважно ставитись до запитів та потреб працівників.

 

 

 

  1. Робочий час та його використання.

 

            5.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.

 

            5.2. Тривалість роботи працівників ТРК по днях тижня встановити: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п”ятниця – 7 годин Початок роботи з 8 години 30 хвилин ранку (для прибиральниць 7.00), перерва на обід -1 година, з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин (для прибиральниць з 12 години до 13.00), закінчення роботи – о 17 годині 45 хвилин ( в п”ятницю – о 16 годині 30 хвилин) (для прибиральниць о 16 годині). Вихідні дні – субота і неділя.

 

            5.3. Для режисерів, звукорежисерів, операторів, встановити регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв. через кожну годину роботи за ВДТ ; для художників-графіків- 15 хв.; для операторів відеозапису, операторів ЕОМ, техніків, ведучих програм радіостанції “Поділля-центр”- перерви для відпочинку тривалістю 15 хв. через кожні дві години роботи за ЕОМ; для працівників бухгалтерії, референта, оператора комп’ютерного набору  – 10 хвилин після кожної години роботи за ПК.

 

            5.4.Для робітників і службовців встановлений п”ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

            Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину .

 

            5.5. Тривалість щоденної роботи техніків ЦА, чергових, ведучих програми радіостанції “Поділля-центр”,  операторів магнітного запису і звукооператора радіомовлення, операторів відеозапису та відеомонтажу в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи і перерва обід, визначається графіком змінності, затвердженим керівником установи чи керівником структурного підрозділу за погодженням з профспілковим комітетом з дотриманням встановленої тривалості робочого часу за тиждень чи інший обліковий період. Графіки змінності доводяться до відома робітників та службовців, як правило, не пізніше як за два тижні до введення їх в дію. Працівники чергують по змінах рівномірно.

            Перехід з однієї зміни на іншу повинен здійснюватись, як правило, через кожний тиждень в години, визначені графіком змінності.

 

5.6. Облік часу приходу працівника на роботу і її залишення  (відсутності на робочому місці) здійснює керівник підрозділу.

 

            5.7.Працівник, що з”явився на роботі в нетверезому стані у цей робочий день (зміну) від роботи відсторонюється на підставі  відповідного акту або медичного заключення.

 

            5.8. На безперервних роботах забороняється залишати робоче місце до приходу працівника, що змінює.

            У випадку неявки змінного  працівник повідомляє про це старшого по роботі, який зобов”язаний негайно вжити заходів для заміни відсутнього працівника іншим.

 

            5.9. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Застосування таких робіт адміністрацією можливе лише у виняткових випадках та порядку, передбачених діючим законодавством.

           

            5.10. Забороняється в робочий час:

 

            а) відривати працівників від їх безпосередньої роботи, покладати на них виконання громадських обов”язків;

 

            б) скликати збори, засідання, наради тощо по громадських справах.

           

5.11.Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковою організацією. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

 

  1. Заохочення за успіхи в роботі.

 

            6.1. За зразкове виконання трудових обов”язків, досягнуті успіхи в справі дальшого розвитку ТРК,  підвищення продуктивності праці, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

           

            а) оголошення подяки;

            б) видача премії;

            в) нагородження цінним подарунком.

            Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома колективу.

           

6.2. За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, до присвоєння почесних звань .

 

  1. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 

            7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один  з таких заходів стягнення:

            догана;

            звільнення.

 

            7.2. Дисциплінарне стягнення застосовується Керівником. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

 

            7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв”язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, і не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

            7.4. До застосування дисциплінарного стягнення Керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

            При обранні виду стягнення повинні враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких був вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

            Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

 

            7.5. Якщо протягом року з дня накладення стягнення працівника не буде піддано новому дисципнінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

            Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

            Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

 

 

            Генеральний директор

           ХОДТРК «Поділля- центр»           підпис                                   А.Трачук

 

 

            Голова профкому                           підпис                                   О.Харченко

Поділитись у соціальних мережах:

Facebook Google Bookmarks Twitter
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction