Законодавство про доступ до публічної інформації

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо приведення їх у відповідність із законами України

«Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у другому реченні частини першої статті 15 слова «інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» замінити словами «службової інформації, порушення законодавства про криптографічний та технічний захист державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом»;

2) в абзаці першому частини третьої статті 164-3 слово «конфіденціальної» замінити словом «конфіденційної»;

3) у частині першій статті 188-31 слова «інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом» замінити словами «державних інформаційних ресурсів або інформації».

4) статтю 212-3 викласти в такій редакції:

«Стаття 212-3. Порушення права на інформацію

Неоприлюднення інформації, обов’язковість оприлюднення якої передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень», «Про засади запобігання і протидії корупції», або ненадання відповіді на такий запит, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.»;

Віднесення інформації до службової чи конфіденційної, якщо це прямо заборонено законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

5) у назві та абзаці першому частини першої 212-5 слова «конфіденційну інформацію, що є власністю держави» замінити словами «службову інформацію».

2. У назві та абзаці першому частини першої статті 330 У Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави» замінити словами «службову інформацію».

3. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):

1) у частині четвертій статті 7 слова та знак «на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього» замінити словами «на особисте життя та його таємницю»;

2) у частині четвертій статті 30 після слова «таємницею» доповнити словами «про стан здоров'я пацієнта».

4. Частину третю статті 277 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) після слів «не доведе протилежного» доповнити словами «, крім випадку висловлення оціночних суджень».

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у частині п’ятій статті 12 слово «значимою» замінити словом «необхідною»;

2) пункт 1 частини першої статті 183-2 викласти в такій редакції:

«1) оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо розгляду звернення або запиту на інформацію фізичної або юридичної особи;».

6. Частину другу статті 3 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.526) викласти в такій редакції:

«Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. Міліція оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». При органах міліції може проводитися акредитація представників засобів масової інформації, журналістів відповідно до закону. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону.».

7. Частину шосту статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177, № 37, ст. 541; 1997 р., № 20, ст. 145; 2008 р., № 24, ст.232) після слів «починаючи з 2009 року,» доповнити словами «а також надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ публічної інформації».

8. У статті 23 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст.194):

1) у частині другій слова «Законом України «Про підприємства в Україні» замінити словами «Цивільного кодексу України, Господарським кодексами України та законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;

2) третє речення частини третьої викласти в такій редакції:

«Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на безпосереднє одержання інформації у суб’єктів владних повноважень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) частину сьому після слів «законів України «Про інформацію»,» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації».

9. Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793) після слів «заходи щодо її зміцнення,» доповнити словами «оприлюднюють інформацію та надають інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2011 р., № 10, ст.63):

1) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

«Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку.»;

частину третю викласти в такій редакції:

«Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України.»;

2) у пункті 7 частини першої статті 24 слова «конфіденційної інформації, що є власністю держави» замінити словами «здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв, які містять службову інформацію, а також доступу до неї».

11. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 7, ст.51; 2004 р., № 11, ст.141; 2004 р., № 16, ст.238; 2004 р., № 32, ст.394):

1) абзац другий частини першої статті 3 виключити;

2) текст статті 25 викласти в такій редакції:

«Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

Професійна належність журналіста може підтверджуватися дипломом про освіту, документом, виданим професійним об’єднанням журналістів.

На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією друкованого засобу масової інформації, або її професійну належність поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26 цього Закону.»;

3) у статті 26:

пункт 6 частини другої виключити;

у пункті 7 частини другої та пункті 5 частини третьої слова «засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації» замінити словами «підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації»;

4) у статті 34 слова «Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України «Про інформацію» мають» замінити словами «Кожен має»;

5) статтю 35 викласти в такій редакції:

«Стаття 35. Запит на доступ до публічної інформації

Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації».»;

6) пункт 1 частини другої статті 41 виключити;

7) у статті 42:

пукти 2-3 викласти в такій редакції:

«2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;»;

доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) законом передбачено звільнення від відповідальності за такі дії.».

12. У частині четвертій статті 12 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст.117) слова «комерційної та службової таємниць» замінити словами «правового режиму інформації з обмеженим доступом, встановленого законом».

13. У Законі України «Про науково-технічну інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст.345; 2003 р., № 30, ст. 247):

1) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Права на науково-технічну інформацію

1. Права на науково-технічну інформацію охороняються відповідно до закону.

2. Підставою виникнення прав на науково-технічну інформацію є створення науково-технічної інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу прав на інформацію до іншої особи.

3. Права на науково-технічну інформацію, створену кількома особами, визначаються договором, укладеним між творцями цієї інформації.

4. Права на науково-технічну інформацію, створену на кошти державного бюджету, визначаються державою як прийняттям загальних рішень, так і встановленням форм договорів між фінансуючим державним органом і виконавцем робіт із створення науково-технічної інформації.

Права на науково-технічну інформацію, що належали фізичним та юридичним особам, можуть переходити до держави у разі передачі її до відповідних державних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

Стаття 7. Відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію, її споживачами і посередниками

1. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за дотримання прав особи, якій належать права на цю інформацію. Він не має права передачі одержаної науково-технічної інформації третій особі, якщо це не обумовлено договором з особою, якій належать права на науково-технічну інформацію.

Якщо споживач науково-технічної інформації одержав від особи, якій належать права на цю інформацію, або через посередника інформацію, що не відповідає умовам договору між ними, він має право вимагати безоплатного усунення недоліків у погоджений термін.

У разі відмови особи, якій належать права на цю інформацію, або посередника добровільно задовольнити законні вимоги споживача спір вирішується в суді.

2. Особа, якій належать права на інформацію, здійснює свої права щодо науково-технічної інформації самостійно або через посередника. Відносини між особою, якій належать права на інформацію, і посередником регулюються договором.»;

2) у частині другій статті 11:

слово «Результати» замінити словами «Права на результати»;

слова «є їх власністю» замінити словами «належать цим особам».

14. У статті 2 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343):

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України»

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

«Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

15. В абзаці другому частини другої статті 23 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (Відомості Верховної Ради, 1994 р.,  № 15, ст.84) слова «державну та службову таємницю» замінити словами «державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію».

16. В абзаці п’ятому статті 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст.318; 2007 р., № 15, ст.194) слово «таємниці» замінити словами «конфіденційності інформації».

17. У Законі України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83):

1) у статті 6:

в абзаці восьмому частини першої слова «власник інформації» замінити словами «інша особа, якій належать права на інформацію»;

в частині другій слова «власником інформації» замінити словами «мати інші права на інформацію»;

2) назву та частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

«Стаття 32. Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію

Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію, здійснюються на основі укладених між ними договорів.»;

3) пункт 1 частини першої статті 34 виключити;

4) у статті 35:

а) пункти 2-3 викласти в такій редакції:

«2) міститься у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3) є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;»;

б) доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) законом передбачено звільнення від відповідальності за такі дії.».

18. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст.212):

1) у статті 14 слова «про державну та іншу таємницю, розголошення державної та іншої таємниці, яка охороняється законом» замінити словами «про таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом»;

2) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати

Матеріали, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, становлять службову інформацію і можуть бути використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Рахункової палати, крім випадків передбачених законом.

У діяльності Рахункової палати забезпечується захист конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб відповідно до закону.»;

3) статтю 20 виключити;

4) статтю 35 після слів «публікується у виданнях Верховної Ради України» доповнити словами «та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати у мережі Інтернет»;

5) частину другу статті 40 замінити двома новими частинами такого змісту:

«Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати у мережі Інтернет.

Рахункова палата оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

19. Закон України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст.272) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

«Стаття 30-1. Відкритість діяльності Конституційного Суду України

Конституційний Суд України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Оприлюднення інформації та надання інформації на запити, адресовані Конституційному Суду України, забезпечується Секретаріатом Конституційного Суду України.».

20. Пункт 20 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст.292; 2002 р., № 29, ст.194; 2005 р., № 42, ст.466; 2006 р., № 13, ст.110; № 16, ст.134; № 31, ст.268; 2008 р., № 50-51, ст.384; 2009 р., № 23, ст.278; 2010 р., № 29, ст.392) після слів «стан розвитку ринку цінних паперів» доповнити словами «, оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

21. У статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122):

у частині першій:

абзац п’ятий після слів «місцевій пресі» доповнити словами «, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет»;

абзац шостий після слів «за місцем розташування відповідного об'єкта» доповнити словами», а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет»;

частину другу після слів «центральній та місцевій пресі» доповнити словами «, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет».

22. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170; 2005 р., № 48, ст.483; 2007 р., № 25, ст.340; 2009 р., № 6, ст.19; № 19, ст.260; 2010 р., № 37, ст.496):

1) частину шістнадцяту статті 46 після слова «гласно» доповнити словами «із забезпеченням права кожного бути присутнім на них»;

2) частину одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:

 «11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх проекти підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

23. В абзаці восьмому статті 1 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст.271) слова «Законом України «Про інформацію» замінити словами «законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

24. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст.99; 2008 р., № 25, ст.240):

1) у пункті 5 статті 13:

в абзаці першому слова «і секретними (таємними)» замінити словами «які містять інформацію з обмеженим доступом»;

в абзаці другому слова «інформації, пов'язаної із службовою та державною таємницями,» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

2) статтю 14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Уповноважений оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

3) у пункті 1 частини першої статті 22 слова «зазначених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць» замінити словами «визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом».

25. У Законі України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст.146):

1) частину першу статті 48 доповнити реченням другим такого змісту:

«Секретаріат Вищої ради юстиції забезпечує надання інформації на запити на інформацію, адресовані Вищій раді юстиції, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

2) у статті 49:

назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 49. Оприлюднення інформації Вищої ради юстиції»

доповнити частиною другою такого змісту:

«Акти Вищої ради юстиції, інша інформація про Вищу раду юстиції та її діяльність підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

26. У Законі України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст.191; 2010 р., № 37, ст.496):

1) статтю 10 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«Проекти нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим (крім внутрішньо-організаційних) підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

2) статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує оприлюднення проектів нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (крім внутрішньо-організаційних), іншої інформації про Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її діяльність, а також забезпечує надання інформації на запити, адресовані Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  У зв'язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п’ятою – дев’ятою.

27. Частини четверту – шосту статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190;               2010 р., № 37, ст.496) замінити частинами четвертою – сьомою такого змісту:

«Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньо-організаційних актів.

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію.

Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».»

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

28. Перше речення частини першої статті 24 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391) викласти в такій редакції:

«Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (далі – інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі.».

29. У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст.428; 2010 р., № 46, ст.537):

1) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні носії

Суб’єкт інформаційних відносин, якому належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, здійснює свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України відповідно до цього Закону.

Якщо обмеження прав на секретну інформацію або її матеріальні носії завдають шкоди суб’єкту інформаційних відносин, якому такі права належать, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між суб’єктом інформаційних відносин, якому належать права на таку інформацію або її матеріальні носії, і державним органом (органами), якому державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, зокрема режим секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода суб’єкта інформаційних відносин на здійснення його прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, встановлених відповідно до цього Закону, взяття суб’єктом інформаційних відносин на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Якщо суб’єкт інформаційних відносин, якому належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості суб’єкту інформаційних відносин, якому належали відповідні права.»;

2) у статті 8:

у частині четвертій:

абзац другий після слів «предметів побуту» доповнити словами «, про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб;»;

3) у статті 39:

в абзаці восьмому частини першої слова «конфіденційної або іншої таємної» виключити;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

«Особа звільняється від відповідальності за розголошення державної таємниці, якщо суд встановить, що відповідна інформація є суспільно необхідною або особа мала обґрунтовані підстави вважати таку інформацію суспільно необхідною на момент розголошення і її було розголошено не з корисливих мотивів.».

30. У Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст.238; 2007 р., № 9, ст.67; 2009 р., № 19, ст.257; 2010 р., № 33, ст.471):

1) частину першу статті 10 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

«надавати інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

2) абзац восьмий частини першої статті 13 після слів «суб'єктів природних монополій» доповнити словами «, оприлюднюють інформацію та надають інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

31. У Законі України «Про державну статистику» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст.362):

1) назву Розділу VI та статтю 23 викласти в такій редакції:

«Розділ VI. ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

Стаття 23. Права на статистичну інформацію

Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень знаходяться у володінні держави. Право оперативного управління статистичною інформацією належать органам державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються нею, визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.

Право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначається договорами на створення цієї інформації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації»;

2) статтю 24 викласти в такій редакції:

«Стаття 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації

Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.

Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:

систематичної публікації її в друкованих виданнях;

поширення її засобами масової інформації;

безпосереднього її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним та фізичним особам у відповідь на запит про отримання статистичної інформації.

Безкоштовне надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності, визначених цим Законом.

Порядок і умови надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам статистичної інформації за запитами встановлюються згідно із Законом України «Про інформацію» та цим Законом, а іншої інформації – згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У випадку, коли надання статистичної інформації здійснюється на договірній основі, порядок і умови визначаються відповідними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням. Виконання та оплата робіт, пов'язаних з цими запитами, здійснюються відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню.».

32. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30; 2003 р., № 1, ст. 2; 2003 р.,  № 35, ст.270; 2004 р., № 13, ст.181; 2006 р., № 12, ст.100; 2010 р., № 2-3, ст.11; № 29,                   ст. 392; 2011 р., № 19-20, ст. 142; № 23, ст. 160):

1) у пункті 1 частини першої статті 62 слова «власника такої інформації» замінити словами «відповідної юридичної чи фізичної особи»;

2) у пункті 5 частини дванадцятої статті 76 слова «іншу службову» замінити словом «конфіденційну».

33. У статті 39 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст.23; № 26, ст.349; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 9, ст.57) слово «конфіденціальний» у всіх відмінках замінити словом «конфіденційний» у відповідному відмінку.

34. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст.110; 2010 р., № 37, ст.496; 2011 р., № 1, ст.3; № 4, ст.20; № 23, ст. 160):

1) пункт одинадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«11) інформація з обмеженим доступом – відомості, які становлять конфіденційну або службову інформацію і якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі, крім випадків передбачених законом;»;

2) пункт 5 частини першої статті 28 після слів «за запитами» доповнити словами «фізичних та»;

3) у статті 31:

у частині першій слова «професійну таємницю» замінити словами «інформацію з обмеженим доступом»;

у частині другій:

слова «професійної таємниці» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

після слів «податкового та валютного законодавства» доповнити словами», а також інших передбачених законом випадків»;

4) у статті 32:

в абзаці другому частини другої слова «професійної таємниці» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

в абзаці другому частини третьої слова «становить професійну таємницю та» виключити;

5) статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Звітність та відкритість діяльності

1. Уповноважений орган зобов'язаний з урахуванням вимог законодавства про захист державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом оприлюднювати в засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про свою діяльність, у тому числі щорічний звіт, а також надавати інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

35. У Законі України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст.103; 2005 р., № 26, ст.349):

1) в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова «конфіденційною інформацією» замінити словами «інформацією з обмеженим доступом, крім інформації, яка містить державну таємницю,»;

2) у частині третій статті 5 слова «конфіденційної інформації» замінити словами «інформації з обмеженим доступом».

36. У частині другій статті 15 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, ст.275) слова «інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом,» замінити словами «державні інформаційні ресурси або        інформацію, вимога щодо захисту якої встановлена законом,».

37. У Законі України «Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст.351):

1) у статті 7:

в абзаці сімдесят третьому слова «доступу громадян до інформації» замінити словами «доступу до публічної інформації»;

абзац сімдесят шостий викласти в такій редакції:

«розголошення інформації, яка становить державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом та спрямована на забезпечення потреб і національних інтересів суспільства і держави;»;

2) абзац шістдесят восьмий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

«забезпечення неухильного дотримання конституційного права на свободу слова та доступ до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції, за виконання професійних обов’язків, за критику;».

38. Абзац перший частини першої статті 96 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст.376) після слів «стан пенсійних активів» доповнити словами «надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та».

39. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст.155; 2004 р., № 48, ст.526; 2010 р., № 34, ст.482; № 38, ст.504; 2011 р. № 18, ст. 126):

1) пункт 23 статті 18 викласти в такій редакції:

«23) оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;»;

2) у частині восьмій статті 27 слова «що є власністю держави,» виключити.

40. Частину п’яту статті 4 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст.448) викласти в такій редакції:

«5. Рішення та інша інформація про діяльність Комісії оприлюднюються у випадках, в порядку та в строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами. Комісія надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

41. Назву та частину першу статті 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст.265; 2006 р., № 18, ст.155) викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Звітність і відкритість діяльності Національної ради

1. Діяльність Національної ради є відкритою, а її рішення - доступними для суб'єктів інформаційних відносин. Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти Національної ради, підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Апарат Національної ради забезпечує надання інформації на запити на інформацію, адресовані Національній раді, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

42. У Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347; 2009 р., № 24, ст. 296; 2009 р., № 32-33, ст.485):

1) абзац четвертий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

«розпорядник інформації – особа, якій належить право на інформацію»;

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у частині третій статті 4 слово «власника» замінити словом «розпорядника»;

4) у частині другій статті 8 слово «повинна» замінити словом «повинні»;

5) у частині другій статті 9 слово «обробляється» замінити словом «обробляються»;

6) у тексті Закону:

слова «власник інформації» у всіх відмінках та числах замінити словами «розпорядник інформації» у відповідному відмінку та числі;

слова «інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом» у всіх відмінках замінити словами «державні інформаційні ресурси або інформація» у відповідному відмінку.

43. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України від 6 вересня 2005 року № 2805-IV (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст.467):

1) в абзаці дев’ятому пункту 4 слова «, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб» виключити;

2) у підпункті 9 пункту 11 слова «конфіденційної інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб, іншої таємниці, охоронюваної законом» замінити словами «службової інформації, конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб, а також іншої охоронюваної законом інформації»;

3) в абзаці п’ятому підпункту 3 пункту 28 слова «конфіденційної інформації, що є власністю держави, юридичної або фізичної особи, іншої таємниці, охоронюваної законом» замінити словами «службової інформації, конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб, а також іншої охоронюваної законом інформації».

44. У Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 32 - 33, ст. 485):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

«державні інформаційні ресурси – публічна інформація, інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних органів, військових формувань, а також інформація, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фізичними чи юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб’єктами владних повноважень.»;

частину другу доповнити словами «, «Про доступ до публічної інформації.»;

 

       2) у частині першій статті 16:

у пункті 13 слово «оброблятиметься» замінити словом «оброблятимуться»;

у пункті 14 слова «збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається» замінити словами «збираються, обробляються, зберігаються, передаються чи приймаються»;

у пункті 28 слова «та конфіденційної інформації, що є власністю держави» замінити словами «службової інформації та публічної інформації з обмеженим доступом»;

у пункті 32 слово «обробляється» замінити словом «обробляються».

3) у тексті Закону слова «інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом» у всіх відмінках замінити словами «державні інформаційні ресурси або інформація» у відповідному відмінку.».

45. Частину четверту статті 12 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) виключити.

46. У статті 20 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст.484):

1) у частині першій слова «конфіденційної та таємної» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

2) у частині другій слова «не може розглядатися як конфіденційна та таємна» замінити словами «не є інформацією з обмеженим доступом».

47. Абзац десятий пункту 3 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України від 5 березня 2009 року № 1068-VI (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст.398) викласти в такій редакції:

«зберігати таємну та службову інформацію;».

48. У статті 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14-15, № 16-17, ст.133; 2011 р., № 10, ст.64):

1) частину третю викласти в такій редакції:

«3. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України «Про інформацію» в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону.»;

2) частину четверту виключити;

3) частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

«Верховна Рада надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечується Апаратом Верховної Ради.».

49. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст.471):

1) у статті 9:

а) частину другу після слів «Про звернення громадян» доповнити словами «, «Про доступ до публічної інформації»;

у частині четвертій:

у першому реченні після слів «засобів масової інформації» доповнити словом «, журналісти»;

у другому реченні після слів «засобів масової інформації» доповнити словом «, журналістів»;

2) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 10 слова «інформації, що є власністю держави» замінити словами «інформації з обмеженим доступом».

50. У частині четвертій статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст.481) слова «у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії» замінити словами «публічної служби або посаду державного службовця, службовця місцевого самоврядування першої або другої категорії».

51. В абзаці чотирнадцятому статті 10 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,  № 40, ст.527) слова «доступу громадян до інформації» замінити словами «доступу до публічної інформації».

52. Частину шосту статті 9 Закону України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст.571) після слів «веде електронну сторінку в Інтернеті» доповнити словами «, надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

53. У частині першій 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р. № 2-3, ст.11) слова «статті 23 Закону України «Про інформацію» замінити словами «законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

54. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст.58; із змінами, внесеними Законом від 17 березня 2011 року № 3165-VI):

1) речення третє частини четвертої статті 3 викласти в такій редакції:

«Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

2) частину другу статті 48 доповнити реченням третім такого змісту:

«Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розгляд та надання відповіді на запити, що адресовані Кабінету Міністрів України.».

55. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI:

1) частину одинадцяту статті 17 доповнити реченням третім такого змісту:

«Матеріали генерального плану населеного пункту надаються також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

2) частину сьому статті 19 доповнити реченням третім такого змісту:

«Матеріали детального плану території надаються також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Поділитись у соціальних мережах:

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Besucherzahler